§ 1

Klubbens navn er Veterantrailer.dk.
Klubben har hjemsted (klubaftener) i Ulfborg by.
Klubbens adresse er formandens.

 

§ 2

Klubbens formål og mission er;
Mission:Klubben er upolitisk, og det er kammeratskabet mellem medlemmerne, der skal danne kernen for klubben

Formål : At bevare (vedligeholde, restaurere og genskabe) de gamle trailere som et Motorhistorisk tidstypisk tilbehør til vores veteranbiler.

At have et forum for brochurer, fotos og informationer om gamle trailere. At kende et netværk for specialister / folk med erfaring, indenfor de restaureringsopgaver der kan opstå.

At afholde et årligt træf for biler m. veterantrailer efter.At der udkommer 2 hæfter om året hvori mindst et nyt emne forsøges belyst.

At afholde én tema-aften hver vinter hvor en restaurerings opgave gennemgås.

At arbejde for at veterantrailere kan veteranforsikres på samme måde som bilerne.

For gennem paraplyorganisationen MhS (Motorhistorisk Samråd) at have et stærkt talerør overfor forsikringsselskaberne og over for de politiske beslutningstagere.

Klubmedlemmernes kontingent skal bruges til klubbens faste udgifter så som klubbladet, hjemmesiden, indkøb af brochurer og effekter, betaling af temaaftner og tilskud til klubaftener mm.

 

§ 3

Som medlem af Veterantrailer.dk kan optages personer som ejer, eller har interesse for veterantrailere. Medlemskabet gælder ejeren af traileren, og dennes husstand. Såfremt man sælger sin veterantrailer, kan man fortsat forblive medlem, mod normal betaling af kontingent.

En veterantrailer er en vogn til at spænde efter et køretøj hvis totalvægt er under 3500 kg – undtaget heraf er campingvogne med faste sider og tag. Med hensyn til hvornår det er et veterankøretøj, følger vi FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) og dermed også Mhs´s defination:

Et historisk køretøj, som er mere end 35 år gammelt, både i helt orginal stand, og når de er modificeret på tidstypisk facon.

 

§ 4

Bestyrelsen består af 5 af generalforsamlingen valgte medlemmer, disse medlemmer skal eje en veterantrailer.

Medlemmerne vælges for en to-årig periode således, at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

 • Formand

 • Næstformand

 • Kasserer

 • Sekretær

 • Klublokale bestyrer

 • Web-master

Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster.

En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal i bestyrelsen har stemt for den.

Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:

En revisor - vælges for en etårig periode

 

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt gerne i forbindelse med anden arrangement. Indkaldelse hertil foregår på hjemmesiden.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af Regnskab og budgetIndkomne forslag
 • Fastsættelse af næste års kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt

 

§ 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal beslutning om ophævelse af klubben og anvendelse af evt. midler tiltrædes af min. 2/3 af samtlige medlemmer.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når mindst 1/4 af samtlige medlemmer skriftligt ønsker dette, og det er bestyrelsens pligt at afholde denne med 3 ugers varsel og senest i løbet af 6 uger.

Indkaldelse hertil kan foregå via klubbens hjemmeside.

 

§ 8

Bestyrelsen kan til enhver tid disponere over klubbens midler.

Klubbens midler administreres af kassereren og opbevares på en bankkonto oprettet i Veterantrailer.dk's navn. Det er kun kassereren der har adgang til kontoen.

Ved ophør af klubben, bortauktioneres evt. midler og pengene gives til en humanitær fond.

 

§ 9

Det årlige kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling og betales senest 4 uger efter modtagelse af giro-kort. Giro-kort fremsendes primo december. Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor 4 uger medfører dette en henvendelse fra kasseren, og i værste fald, dernæst en udelukkelse af klubben.

Eventuel genindmeldelse skal godkendes af bestyrelsen.

Klub kontingent årlig er 200 kr.

Indmeldelse indenfor første halvår betyder fuld kontigent, mens indmeldelse indenfor det sidste halvår, betyder halv kontigent for restperioden.

 

§ 10

Arbejdet i klubbens interesse er normalt ulønnet.

Udgifter til klubbens arbejde så som deltagelse på en klubstand ved f.eks. stumpemarkeder, kan godtgøres efter godkendelse af bestyrelsen.

 

§ 11

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til Kassereren senest 14 dage før nyt regnskabsår ( 1. januar ), udmeldelse kan godt foregå via telefon eller mail til kassereren.

Udmeldelse indebærer samtidig øjeblikkelig sletning af data i medlemsliste, vognliste. mm.

 

§ 12

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Dog undtaget § 6.

 

§ 13

Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det pågældende medlems opførsel / udtalelser etc. i strid med Veterantrailer.dk's interesser.

Medlemmet kan skriftligt indbringe spørgsmålet om eksklusionen for den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 15

Klubbladet skal udkomme to gange om året, forår og efterår.

 

§ 16

Alle træf, møder og klubaftener afholdes af klubbens medlemmer for klubbens medlemmer. Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 17

Det tilstræbes at klubben er repræsenteret ved mindst ét stumpemarked hvert år. Denne præsentation af klubben tænkes som en stand med eksempler på veterantrailere, samt med en lille uddelings-folder til potentielle nye medlemmer.

 

Struer d. 12/12 2010

Kurt B. Larsen